Tất cả bài viết

NHỮNG CHIẾC SƠ MI ĐẦU TIÊN

Là một nhân viên quèn trong một cơ sở sự nghiệp công lập lương 3 cọc 3 đồng, mình không có điều kiện để theo...